STATUT - Stowarzyszenie Chrobry Bielawa

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
STATUT

Stowarzyszenia Wspierającego Edukację, Kulturę i Sport
„Stowarzyszenie-Chrobry Bielawa”
na rzecz rozwoju Placówki Oświatowej w Bielawie ul. Szkolna 5

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

„Stowarzyszenie - Chrobry Bielawa” Wspierające Edukację, Kulturę i Sport działające na rzecz rozwoju Placówki Oświatowej w Bielawie ul. Szkolna 5 – zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem działającym na rzecz rozwoju szkoły, mającym na celu rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi edukacji, nauki, kultury, sportu i turystyki.

§ 2

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz cudzoziemców mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 3

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie - Chrobry Bielawa” – Stowarzyszenie Wspierające Edukację, Kulturę i Sport, działające na rzecz rozwoju Placówki Oświatowej w Bielawie ul. Szkolna 5
2. Nazwa skrócona brzmi: „Chrobry Bielawa”
3. Stowarzyszenie mieści się przy ul. Szkolnej 5, 58-260 Bielawa

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz.855 – tekst jednolity) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną i odpłatną na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.

§ 7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I FORMY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:
Wszechstronne propagowanie wychowania, edukacji, kultury i sportu, a w szczególności:

1. Wspieranie działań statutowych placówki oświatowej będącej siedzibą stowarzyszenia w Bielawie.
2. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy dla dzieci i młodzieży uczącej się bądź zamieszkałej na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
3. Popieranie i promocja różnych form edukacji, kultury i sportu oraz turystyki.
4. Promocja i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, bądź osiągających wybitne wyniki w nauce, sztuce, i innych dziedzinach aktywności kulturowej i sportowej.
5. Działanie na rzecz wychowania, rozwoju edukacji, nauki i kultury ziemi dzierżoniowskiej.
6. Wszechstronna pomoc placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym i nauczycielom w zakresie promocji i rozwoju szeroko pojętej edukacji i kultury.
7. Wspomaganie i organizowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
8. Wyrównywanie szans osobom w trudnej sytuacji życiowej.
9. Ochrona, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień.
10. Wspieranie i organizowanie działań proekologicznych.
11. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
12. Działanie na rzecz integracji dzieci z zaburzeniami fizycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi z resztą społeczności.
13. Walka z przemocą i agresją.
14. Pomoc dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji materialnej.
15. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
16. Integracja społeczności lokalnej.
17. Propagowanie zagadnień ochrony Praw Autorskich i Praw Pokrewnych.
18. Promowanie inicjatyw edukacyjnych i kulturowych poza granicami regionu.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Uzyskanie akceptacji i zaangażowania społeczności lokalnej dla celów Stowarzyszenia.
2. Działalność charytatywną.
3. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
4. Skupianie wokół Stowarzyszenia jego miłośników, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.
5. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.
6. Współpracę z organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi, Unii Europejskiej, pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami w zakresie pomocy przeznaczanej na cele i działania statutowe.
7. Wymiana młodzieży między szkołami w kraju i za granicą.
8. Zaangażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, naukowego i kulturowego w inicjatywy wspierające działania Stowarzyszenia.
9. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
10. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży.
11. Pomoc młodzieży w wyjazdach na konkursy.
12. Finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych osiągających wybitne wyniki w nauce, sztuce, sporcie i innych dziedzinach kultury.
13. Pomoc uzdolnionej młodzieży w dalszym kształceniu.
14. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów, szkoleń, warsztatów oraz imprez plenerowych, wystaw, pokazów, koncertów i innych działań związanych z realizacją celów statutowych w kraju i za granicą.
15. Organizowanie wycieczek szkolnych.
16. Odnawianie i zakup materiałów do celów dydaktycznych szkoły.
17. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalno – oświatowych.
18. Pozyskiwanie sponsorów w celu wsparcia materialnego Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych.
19. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów.
20. Działalność informacyjna dotycząca realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
21. Działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową.
22. Pomoc w zaistnieniu w świecie, kultury, sztuki nauki i sportu osób posiadających uzdolnienia i osiągnięcia w tych dziedzinach.
23. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
24. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
25. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 12

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
2. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 16

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
c) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) członkostwo ustaje z powodu śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 17

1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 18

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę i obywatelstwo, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu i znaczenia stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) regularnie opłacać składki.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 21

Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 22

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków, Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny, skuteczny, sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których
zostało zwołane. Powinno być zwołane nie później niż 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku zarządowi.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników z wyjątkiem § 23 pkt 7 i § 28 pkt 3
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem § 28 pkt 3.
7. Odwołanie Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków.
3. Prezesa powołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
3) sprawowanie zarządu i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
5) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
9) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
12) określanie uchwałą zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) kontrola finansów Stowarzyszenia,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o rachunkowości,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 26

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych odrębnymi przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie.
5. Decyzje dotyczące zobowiązań majątkowych podejmuje się w porozumieniu z dyrektorem szkoły przy której działa Stowarzyszenie.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową określoną w §10.
7. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Do uchwalenia zmian Statutu wymagana jest zwykła większość głosów członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego