O NAS - Stowarzyszenie Chrobry Bielawa

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
"Stowarzyszenie - Chrobry Bielawa" zostało zarejestrowane 07.06.2016r. 

Naszym celem statutowym jest wszechstronne propagowanie wychowania, edukacji, kultury i sportu, a w szczególności:

1. Wspieranie działań statutowych placówki oświatowej będącej siedzibą stowarzyszenia w Bielawie.
2. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy dla dzieci i młodzieży uczącej się bądź zamieszkałej na terenie       powiatu dzierżoniowskiego.
3. Popieranie i promocja różnych form edukacji, kultury i sportu oraz turystyki.
4. Promocja i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, bądź osiągających wybitne wyniki w nauce, sztuce, i      innych dziedzinach aktywności kulturowej i sportowej.
5. Działanie na rzecz wychowania, rozwoju edukacji, nauki i kultury ziemi dzierżoniowskiej.
6. Wszechstronna pomoc placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym i nauczycielom w zakresie promocji i rozwoju szeroko pojętej edukacji i kultury.
7. Wspomaganie i organizowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.
8. Wyrównywanie szans osobom w trudnej sytuacji życiowej.
9. Ochrona, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień.
10. Wspieranie i organizowanie działań proekologicznych.
11. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
12. Działanie na rzecz integracji dzieci z zaburzeniami fizycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi z resztą społeczności.
13. Walka z przemocą i agresją.
14. Pomoc dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji materialnej.
15. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
16. Integracja społeczności lokalnej.
17. Propagowanie zagadnień ochrony Praw Autorskich i Praw Pokrewnych.
18. Promowanie inicjatyw edukacyjnych i kulturowych poza granicami regionu.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego